Перспективні напрями діяльності
Донецького університету економіки та права

Відповідно до Концепції освітньої діяльності Донецького університету економіки та права, з метою поширення номенклатури освітніх послуг, удосконалення системи наскрізної підготовки від середньої та старшої школи до аспірантури та докторантури через інтегровані навчальні плани молодших спеціалістів та бакалаврів, підвищення якості підготовки спеціалістів, магістрів та забезпечення навчання протягом життя, у ДонУЕП створено «Фінансово-правовий коледж» та започаткована діяльність з ліцензування підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Фінанси і кредит» і «Правознавство».

Загальна характеристика та перспективи розвитку
Донецького регіону щодо потреби в фахівцях
освітньо-кваліфікаційного рівня 5.03050801 – «молодший спеціаліст»
за спеціальністю «Фінанси і кредит»


Донецький регіон є провідним регіоном у промисловому виробництві України (більше ніж 25%) та фінансовому обороті держави (рівень концентрації фінансових ресурсів складає 36%). Наявність значного інвестиційного потенціалу та дієвість промислового корпоративного сектору посилює роль та масштаби впливу Донецького регіону на економіку та фінанси України.

Стійкий розвиток промислового регіону, забезпечення його економічної та соціальної стабільності неможливі без своєчасного та ефективного збалансування попиту та пропозиції на регіональному ринку праці.

Широкі господарські зв'язки та договірні відносини господарських суб’єктів потребують висококваліфікованих кадрів для здійснення фінансово-розрахункових операцій, трастового обслуговування, вексельного кредитування, екологічного фінансування, реєстраційного та страхового супроводження господарської діяльності юридичних осіб, що виступають учасниками комерційних угод.

Аналіз попиту на кваліфіковану робочу силу у Донецькому регіоні показав, що найбільшими темпами зростає потреба у кваліфікованих кадрах у виробництві електроенергії, газу, тепла та води (на 46,65 %), у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (на 51,9 %), у діяльності готелів і ресторанів (на 164,1 %); у оптовій і роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послугах і ремонту (на 206,38 %), у фінансовій діяльності (на 26,66 %).

Дослідження свідчать, що найбільші диспропорції у попиті та пропозиції кваліфікованих кадрів спостерігаються у гірничій промисловості (нестача у 4205 осіб, або 69,58 %), у торгівлі (нестача у 3470 осіб, або 74,56 %), у сфері освіти (надлишок у 3393 осіб, або 84 %), у фінансовій діяльності (нестача у 1991 осіб, або 89,8 %).

Найбільш відчутний їх брак спостерігається в сфері впровадження страхових продуктів, пов’язаних з фінансовими ризиками. Гострий дефіцит кадрів приводить до переходу в страхування співробітників з інших галузей, що взагалі не стосуються сфери фінансів.

На сьогоднішній день фінансові установи Донецької області відчувають значний дефіцит у кваліфікованих кадрах з реєстраторсько-депозитарного, трастового, страхового обслуговування, експертизи майнових, фондових та валютних цінностей, укладання корпоративних угод та фінансового діагностування їх ризиків. Обсяги втрат прибутків комерційних банків від ненадання потрібних клієнтам визначених фінансових послуг складають 27,5% від загальної величини недоотриманих операційних доходів.

Незадоволений попит на фахівців у фінансовій діяльності диктує необхідність збільшення обсягу їх підготовки. Особливо це стосується молодших спеціалістів, які забезпечують поточну фінансову роботу вітчизняних суб’єктів підприємництва.

Ринок страхування сьогодні характеризується активним, динамічним розвитком. Усе більш актуальною стає тенденція виходу на страховий ринок західних організацій, які відкривають в Україні дочірні компанії, купують контрольні пакети акцій крупних гравців. Через декілька років зарубіжні компанії повноправно вийдуть на український ринок, отримають право створювати прямі філії. Практика показує, що зараз у сфері страхування працедавці звертають пильну увагу на такі професійні якості претендентів, як знання специфіки ринку, здатність працювати з аналітикою і прогнозами.

Потреба у молодших спеціалістах з фінансів та кредиту на найближчі 5 років, ураховуючи необхідність диверсифікації діяльності фінансових установ Донецького регіону та пов’язану з цим необхідність забезпечення відповідними кадрами, за проведеним моніторингом складатиме до 100 фахівців на рік.

Відмінності підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
за спеціальністю «Фінанси і кредит» в Донецькому університеті економіки та права


В сучасних умовах розвиток системи вищої освіти, її інтеграція у світовий освітній простір, впровадження принципів Болонського процесу потребують спадкоємності у трансфері освітніх ступенів. Підготовка фахівців за рівнем «молодший спеціаліст» стає необхідною передумовою для подальшого оволодіння спеціальними знаннями та набуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр».

Молодші спеціалісти, які підготовлені за спеціальністю «Фінанси і кредит», мають безсумнівні переваги в умовах конкуренції на ринку праці. У процесі навчання вони отримують знання, що дозволяють їм займатися різними видами діяльності: такі фахівці можуть працювати фінансовими аналітиками на підприємствах, здійснювати кредитні, трастові та інші поточні операції в банках та небанківських фінансово-кредитних установах, проводити купівлю-продаж валюти та цінних паперів на фінансових ринках, працювати страховими агентами, обіймати посади державних службовців у відповідних фінансових органах.

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит» створює підґрунтя для подальшого підвищення кваліфікації та безпосередньо інтегрує випускників до навчання за рівнем бакалавра та магістра. Донецький університет економіки та права, який є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, потребує підготовлених абітурієнтів, які здатні займатися навчальною, організаційною та науковою діяльністю для підвищення рівня наукових розробок вищого навчального закладу та рівня власної конкурентоспроможності на регіональному ринку праці. Це обумовлює доцільність підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит» на базі Донецького університету економіки та права.

На сьогодні підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит» серйозно ускладнюється використанням спрощеного, не завжди узгодженого з дійсністю, вузькопрофільного підходу. Випуск фахівців тільки з розрахунково-касових послуг призвели до відчутного дефіциту фахівців-фінансистів біржового, страхового, трастового спрямувань. Ці обставини не могли не відбитися на роботі ДонУЕП, де у повному обсязі враховано потреби у підготовці багатопрофільних фахівців з фінансів і кредиту.

Враховуючи стан підготовки молодших спеціалістів з фінансів і кредиту у Донецькому регіоні, Донецький університет економіки та права з перших днів свого існування завдяки постійному та тісному співробітництву з Інститутом економіки промисловості НАН України та Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, взяв курс на підготовку професійно-орієнтованих фахівців з підвищеною увагою до професійної діяльності на фінансовому ринку, чим і відрізняється від інших ВНЗ, що готують фінансистів.

Донецький університет економіки та права готує фінансистів з поглибленим знанням фінансових операцій та фінансового права, що передбачає в майбутньому ліквідацію кадрового дефіциту у вказаних вище фінансових структурах.

Підставою доцільності підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит» в Донецькому університеті економіки та права в кількості 50 осіб денної форми навчання є факт відповідного попиту на фахівців такого освітнього рівня з боку професійних учасників фінансового ринку, державних фінансових установ Донецького регіону та суміжних областей (Запорізької, Дніпропетровської, Луганської), де вже успішно працюють випускники Донецького університету економіки та права, а також наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, науково-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Загальна характеристика та перспективи розвитку
Донецького регіону щодо потреби в фахівцях
освітньо-кваліфікаційного рівня 5.03040101 – «молодший спеціаліст»
за спеціальністю «Правознавство»


Донецький регіон посідає чільне місце за питомою вагою (більш як 25 % промисловості держави) в економічному розвитку та господарській діяльності України. Наявність широкої мережі вільних економічних зон посилює роль та масштаби впливу Донецького регіону на економіку та господарство України.

Широкі, в світових масштабах, господарські зв’язки та договірні відносини потребують висококваліфікованих кадрів для супроводження контрактної діяльності та розгляду великої кількості спорів, що виникають в процесі здійснення господарської діяльності.

Згідно до концепції розвитку вищої юридичної освіти в Україні (у редакції від 14.10.2009р.) в умовах розбудови української держави, соціальних і правових реформ, переходу до ринкових відносин стали актуальними проблеми перебудови існуючої системи підготовки юристів, озброєних сучасними знаннями, культурою, високим рівнем громадської та соціальної свідомості. Відповідно до основних принципів ООН щодо суспільної ролі і місця правника визначено, що юрист – це відкрита та доступна до клієнта особа, яка на засадах здобутої кваліфікації та дотримання високих стандартів моральної та професійної етики здійснює свою діяльність із захисту прав та законних інтересів з урахуванням публічного порядку держави. Звідси основними завданнями юридичної освіти є надання належної професійної кваліфікації (знання правового порядку держави та уміння застосовувати законодавство при вирішенні справ) у поєднанні із вихованням професійних ідеалів та поваги до морального обов’язку, прав та свобод людини, а також постійне підвищення професійних навичок юристів, підвищення гарантованості індивідуальних та колективних прав людини відповідно до Рекомендацій Ради Європи щодо свободи здійснення юридичної професії.

Вищу юридичну освіту в Україні (далі – ВЮО) слід розглядати як певний рівень фахової освіти, а також як безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, що здійснюється у вищих навчальних закладах, в яких зосереджений висококваліфікований науковий і науково-педагогічний персонал, забезпечується поєднання навчального процесу з науково-практичною діяльністю, та готуються компетентні кадри у галузі права відповідно до стандартів вищої освіти. Основне завдання ВЮО – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян.

Доступність юридичної освіти ускладнюється відсутністю базової підготовки в системі загальної освіти через відсутність або неналежне викладання дисциплін, які б надавали основи правових знань та дозволили випускникам загальноосвітніх закладів оглядово орієнтуватися у правових питаннях. Здобуття професійної кваліфікації за напрямом підготовки «Право» повинно ґрунтуватись на вільному виборі та глибокому особистому усвідомленні суспільної значущості, гуманістичної спрямованості даної професії. Таке ставлення до свого професійного вибору може сформуватися у майбутнього юриста лише за умови засвоєння знань про сутність прав і свобод, виховання поваги до них, усвідомлення гуманістичних правових ідей, культивування загальнолюдських і національних правових цінностей, що, врешті, спрямовано на подолання правового нігілізму, вироблення розуміння та відповідального ставлення до законності та правопорядку.

Досягнення поставленої мети можливе при підготовці майбутніх фахівців - молодших спеціалістів з права на основі базової загальної середньої освіти. Початкова підготовка юристів надасть можливість випускати висококваліфікованих спеціалістів (бакалаврів та магістрів) за напрямом підготовки «Право».

Відмінності підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
«Правознавство» в Донецькому університеті економіки та права


На сьогодні підготовка фахівців за спеціальністю «Правознавство» серйозно ускладнюється перманентним, не завжди узгодженим з дійсністю реформуванням судово-правової системи України.

Ці обставини не могли не відбитися на роботі вищих навчальних закладів, що готують юристів. Кожен вищий навчальний заклад такого спрямування обирає свою специфіку з урахуванням регіональних потреб у фахівцях в тій чи іншій сфері.

Донецький регіон потребує фахівців середньої ланки із знаннями права, діловодства, архівознавства і т. ін.

Враховуючи обставини, що склалися, Донецький університет економіки та права з перших днів свого існування завдяки постійному та тісному співробітництву з Донецьким інститутом економіко-правових досліджень НАН України взяв курс на підготовку фахівців з підвищеною увагою саме до господарського права, чим відрізняється від інших ВНЗ, що готують правознавців.

Донецький університет економіки та права готує юристів з поглибленим знанням в галузі господарського права, фінансового права, господарсько-процесуального та адміністративно-процесуального права, що передбачає в майбутньому ліквідацію кадрового дефіциту у вказаних спеціалістах.

Підставою доцільності підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 5.03040101 – «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» в Фінансово-правовому коледжі Донецького університету економіки та права в кількості 50 осіб денної форми навчання є можливість первинної підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів.

Наявні і потенційні можливості Донецького університету економіки та права проводити підготовку молодших спеціалістів

Матеріальна база і перспективи її розвитку


Матеріально-технічна база Донецького університету економіки та права забезпечує можливість аудиторних занять, занять на комп'ютерах, проведення спортивно-масової роботи на достатньому рівні, сприяє можливості самостійної роботи студентів, організації їхнього побуту і відпочинку та відповідає сучасним вимогам щодо організації і проведення навчального процесу, в тому числі – молодших спеціалістів у Фінансово-правовому коледжі.

На сьогодні Університет має власні та орендовані навчальні площі обсягом 14499,6 м2, обладнані для навчального процесу. Безпосередньо Інститут права розташовано у п’ятиповерховій будівлі у центральній частині міста. Укладено договір про додаткову оренду навчальної площі у разі ліцензування молодших спеціалістів. Фінансово-правовий коледж розміщено у власній будівлі.

В Університеті створено необхідні умови для роботи науково-педагогічного складу. Кафедри мають обладнані приміщення, діють бібліотека Університету, читальний зал, комп'ютерні класи, обладнано достатню кількість аудиторій для лекційних та групових занять. До послуг студентів - бібліотека, комп'ютерні класи з можливістю доступу до мережі Інтернет, кафе-їдальня, буфет, спортивний комплекс, медпункт, медичне обслуговування в студентській лікарні.

Для обладнання аудиторій Фінансово-правового коледжу придбано власні меблі на суму 34793 грн., в тому числі комп'ютерні та аудиторні столи, шафи, стенди.

Університет має в достатній мірі та постійно оновлює бібліотечне обладнання та оргтехніку для всебічного розвитку студентів. Забезпечення Університету оргтехнікою та розмножувальною технікою поширило можливості редакційно-видавничої лабораторії тиражувати навчальні посібники, курси та конспекти лекцій, навчально-методичне забезпечення для задоволення потреб усіх студентів достатнім тиражем, в тому числі для Інституту права та Фінансово-правового коледжу.

Коледж має два комп'ютерні класи з 36 дисплейними місцями, що відповідає ліцензійним вимогам для заявленого обсягу та забезпечує навчання студентів з використанням сучасних інформаційних технологій, пакетів прикладних програм, а саме інформаційних пошукових та довідкових систем, ділових ігор, автоматизованої робочої мережі тощо, що є актуальним для підготовки молодших спеціалістів.

Забезпечення комп'ютерами інститутів, коледжу, кафедр є принциповою позицією, на якій базується автоматизована система управління навчальним процесом. На базі розробленої системи управління на достатньо високому рівні вирішуються питання оперативного управління навчальним процесом, інформаційної підтримки підготовки та прийняття управлінських рішень.

За станом матеріально-технічного забезпечення Донецький університет економіки та права готовий проводити підготовку молодших спеціалістів.

Кадровий склад зі спеціальності «Правознавство»

У Донецькому університеті економіки та права навчальний процес зі спеціальності «Правознавство» забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал із відповідною базовою освітою, який налічує 38 викладачів, у тому числі 4 доктори наук (10,5 %), з них 3 штатні; 22 кандидати наук (57,9 %), з них 18 у штаті (82 %). Окрім штатного персоналу, який складає 82 % усіх працівників, до навчальної діяльності залучаються провідні вчені інститутів Національної Академії наук України. Серед науково-педагогічного персоналу Університету – 5 членів Національної академії наук України та інших академій. Більшість викладачів (65 %) мають стаж науково-педагогічної діяльності до 10 років, 35 % викладачів мають педагогічний стаж більше 10 років.

Динаміка кількісного та якісного складу науково-педагогічного персоналу має тенденцію до зростання кількості докторів та кандидатів наук у загальній та штатній чисельності.

Кафедри Університету очолюють висококваліфіковані науково-педагогічні фахівці: 4 доктори наук та 7 кандидатів наук із досвідом наукової та педагогічної роботи. На спеціальності «Правознавство» функціонує 3 укомплектовані кафедри, очолювані докторами та кандидатом юридичних наук.

Викладачі кафедр Інституту права постійно підвищують кваліфікацію в провідних вузах і академічних центрах України (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний університет, Київський національний економічний університет, провідні підприємства Донецького регіону і т.ін.).

Кадровий склад зі спеціальності «Фінанси і кредит»

У Донецькому університеті економіки та права навчальний процес за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» забезпечує висококваліфікований науково - педагогічний персонал із відповідною базовою освітою, який налічує 106 викладачів, у тому числі 11 докторів наук (10,4 %), з них 8 штатні; 54 кандидатів наук (50,9 %), з них 48 у штаті (88,8 %). Окрім штатного персоналу, який складає 87 % усіх працівників, до навчальної діяльності залучаються провідні вчені інститутів Національної академії наук України. Серед науково - педагогічного персоналу Університету - 5 членів Національної академії наук України та інших академій. Більшість викладачів (65 %) мають стаж науково-педагогічної діяльності більше 10 років.

Динаміка кількісного та якісного складу науково-педагогічного персоналу має тенденцію до зростання кількості докторів та кандидатів наук у загальній та штатній чисельності.

Кафедри Університету очолюють висококваліфіковані науково - педагогічні фахівці: 4 доктори наук та 7 кандидатів наук із досвідом наукової та педагогічної роботи. За спеціальністю «Фінанси і кредит» функціонує укомплектована кафедра, очолювана доктором економічних наук, доцентом Г.В. Астаповою. У складі кафедри 16 викладачів, 15 з яких є штатними, в тому числі 3 викладачі мають науковий ступінь доктора економічних наук, 6 викладачів мають науковий ступінь кандидата економічних наук, 1 викладач має науковий ступінь кандидата наук з державного управління, 5 викладачів є здобувачами на звання кандидата економічних наук. На кафедрі фінансів функціонує секція «Страхування» та планується створення філіалів кафедри на ЗАТ «Норд» та в Донецькому обласному управлінні Ощадного банку України. За рішенням Вченої ради у новому навчальному році планується розширення складу кафедри фінансів, циклової комісії з фінансів і кредиту. Підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит» проводять викладачі 12 кафедр Університету загальною чисельністю 82 викладача, серед яких 72 (88 %) працює на постійній основі.

Серед науково-педагогічних кадрів, які обслуговують спеціальність, – 6 докторів наук, 43 кандидати наук, 36 (84 %) з яких працюють за основним місцем роботи.

Викладачі кафедри фінансів постійно підвищують кваліфікацію в провідних ВНЗ і академічних центрах України (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний університет, Київський національний економічний університет), провідних підприємствах та установах Донецького регіону.

Навчально-методичне забезпечення

Для забезпечення навчального процесу Університет використовує власний бібліотечний фонд, який налічує понад 52000 примірників, та бібліотечний фонд Інституту економіко-правових досліджень промисловості НАН України, який нараховує понад 85000 примірників, у тому числі книги, брошури, періодичні видання.

Студентам доступні всі власні розробки викладачів Університету та найбільш популярні навчальні посібники, методичні матеріали і рекомендації, в тому числі в електронному варіанті. Створена та постійно поповнюється електронна бібліотека, діє Інтернет-бібліотека. За всіма дисциплінами підготовки ведеться робота з придбання бібліотечної літератури або тиражування власних розробок у достатній кількості екземплярів.

Викладачі постійно працюють над вдосконаленням методичного забезпечення навчального процесу. Систематично видаються підручники та навчальні посібники. Методичними розробками і курсами лекцій забезпечено дисципліни всіх навчальних планів.

Репутація Донецького університету економіки та права в регіоні, попит на випускників та високий ступінь їх працевлаштування, достатній стан матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, професіоналізм викладацького складу є підставами започаткування підготовки молодших спеціалістів спеціальностей «Правознавство» та «Фінанси і кредит» у «Фінансово-правовому коледжі» Донецького університету економіки та права і запорукою гарантії виконання ліцензійних вимог.

Більш детальну інформацію розміщено у травневому випуску газети «Гаудеамус» № 57 (свідоцтво державної реєстрації ДЦ № 1803 від 20.11.2001р.)

 

return_links(); ?>